Posts Tagged 'هفتم'

برنامه کلاس های طول سال دبیرستان دوره اول شعبه۲ (پایه هفتم)

نوشته شده توسط:

برای مشاهده بهتر و کامل تر این برنامه ، این صفحه را در رایانه رومیزی یا لپ تاپ باز نمایید.

روز و شعبه کلاسشنبه   یکشنبه   دوشنبه   سه شنبه   چهارشنبه   
توکلیحافظینصیری کمانصیری کمایونس زادهرنجبرکاظمیانعزیزیجوادیقاسمی نژادصداقتتوکلیعزیزیرنجبرعزیزیمحسنیآزادنیاآزادنیااحمدیقریشی
ساعت اولساعت دومساعت سومساعت چهارمساعت اولساعت دومساعت سومساعت چهارمساعت اولساعت دومساعت سومساعت چهارمساعت اولساعت دومساعت سومساعت چهارمساعت اولساعت دومساعت سومساعت چهارم
1.7عربیپیام های آسمانیعربیکار و فناوریزبان‌خارجهشیمیهنرادبیات فارسیقرآنفیزیکزبان‌خارجهادبیات فارسیریاضیمطالعات اجتماعیمطالعات اجتماعیزیستریاضیورزشریاضیتفکر و سبک زندگی
کاظمیمحسنیکاظمیقاسمی نژادرنجبرحافظیصداقتمدداحمدیکاظمیانرنجبرمددمیرمؤیدمهدی زادهمهدی زادهقریشیمیرمؤیدبحریمیرمؤیدجوادی
7.2پیام های آسمانیادبیات فارسیکار و فناوریعربیشیمیهنرمطالعات اجتماعیمطالعات اجتماعیادبیات فارسیقرآنزیستفیزیکعربیریاضیریاضیزبان‌خارجهورزشریاضیتفکر و سبک زندگیزبان‌خارجه
محسنینصیری کماقاسمی نژادکاظمیحافظیصداقتطاهریطاهرینصیری کمااحمدیقریشیکاظمیانکاظمیمیرمؤیدمیرمؤیدرنجبربحریمیرمؤیدجوادیرنجبر
7.3کار و فناوریعربیزبان‌خارجهزبان‌خارجههنرریاضیریاضیشیمیپیام های آسمانیادبیات فارسیفیزیکریاضیمطالعات اجتماعیعربیزیستمطالعات اجتماعیتفکر و سبک زندگیقرآنورزشادبیات فارسی
قاسمی نژادکاظمیمقصودمقصودصداقتحسین زادهحسین زادهحافظیمحسنینصیری کماکاظمیانحسین زادهمهدی زادهکاظمیقریشیمهدی زادهجوادیاحمدیبحرینصیری کما
7.4ادبیات فارسیکار و فناوریعربیعربیمطالعات اجتماعیمطالعات اجتماعیشیمیریاضیفیزیکپیام های آسمانیادبیات فارسیهنرزبان‌خارجهزیستریاضیریاضیقرآنتفکر و سبک زندگیزبان‌خارجهورزش
نصیری کماقاسمی نژادنظرینظریطاهریطاهریحافظیحسین زادهکاظمیانمحسنینصیری کماصداقترنجبرقریشیحسین زادهحسین زادهاحمدیجوادیرنجبربحری
7.5عربیشیمیادبیات فارسیادبیات فارسیورزشزبان‌خارجهفیزیکریاضیتفکر و سبک زندگیکار و فناوریهنرعربیریاضیزبان‌خارجهریاضیپیام های آسمانیمطالعات اجتماعیمطالعات اجتماعیقرآنزیست
۰

پیش ثبت نام آنلاین آغاز شد

نوشته شده توسط:

پیش ثبت نام آنلاین دبیرستان پروفسور سمیعی برای مقاطع نهم و دهم آغاز شد
متقاضیان عزیز میتوانند با مراجعه به وب سایت این مجموعه به نشانی www.samiisch.com از منوی “ثبت نام آنلاین” نسبت به انجام این امر اقدام نمایند.

۰