Posts Tagged 'مسابقات لیگ علمی'

شرکت دانش آموزان منتخب در مسابقات لیگ علمی مرحله منطقه ای دبیرستان پروفسور سمیعی دوره اول – شعبه۱

نوشته شده توسط:

دانش آموزان این دبیرستان پس از گذراندن  مرحله مدرسه ای به این مرحله راه پیدا کردند.

۰

مسابقات لیگ علمی دبیرستان غیردولتی پروفسور سمیعی دوره اول – شعبه۲

نوشته شده توسط:

دو تیم برگزیده از دانش آموزان پایه هفتم در مسابقات لیگ علمی شرکت نمودند.

با آرزوی موفقیت و پیروزی

۰