Posts Tagged 'آمادگی دفاعی'

برگزاری دومین اردوی آمادگی دفاعی ویژه دانش آموزان پایه دهم در دبیرستان پروفسور سمیعی

نوشته شده توسط:

۰

مانور آموزشی تئوری و عملی آتش نشانی

نوشته شده توسط:

مانور آموزشی آتش نشانی که در دو بخش تئوری و عملی روز چهارشنبه ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ با حضور مامورین خدوم آتش نشانی در دبیرستان پروفسور سمیعی ۲ به انجام رسید

۰