دبیرستان دوره دوم

مراسم تجلیل از قهرمانان اولین دوره مسابقات مینی فوتبال دبیرستان پروفسور سمیعی

نوشته شده توسط:

این مراسم که در روز ۱۳ آبان ۱۳۹۶ با حضور دانش آموزان و برخی از اساتید این دبیرستان برگزار گردید ، از تیم های اول تا سوم اولین دوره مسابقات مینی فوتبال دبیرستان پروفسور سمیعی تقدیر و تجلیل به عمل امد که در ذیل تصاویر آن آمده است.

۰

مسابقات فوتبال درون مدرسه ای دبیرستان پروفسور سمیعی (دوره دوم)

نوشته شده توسط:

باشروع المپیاد درون مدرسه ای  یک دوره مسابقه مینی فوتبال برروی چمن مصنوعی دبیرستان پروفسور سمیعی باشرکت ۸تیم ازپایه های دهم ویازدهم برگزارگردید. که درپایان تیم یازدهم ریاضی ب به مقام اول دست یافت وتیمهای دهم تجربی ب و یازدهم ریاضی الف دوم وسوم شدند. باتشکراز زحمات اقای یونس زاده دبیرتربیت بدنی دبیرستان وهمکاری همه اعضاء ۸تیم شرکت کننده.

مدیریت دبیرستان دوره دوم پروفسور سمیعی

۰

جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان دوره دوم پروفسور سمیعی

نوشته شده توسط:

ضمن عرض تقدیر و تشکر از شما اولیای همراه و دور اندیش به جهت حضور در جلسه انجمن اولیا و مربیان ، این جلسه روز پنجشنبه ۲۷ مهر ماه در پردیس بنت الهدی رشت واقع در گلسار بلوار گیلان از ساعت ۱۶:۳۰ با تلاوتی چند از کلام الله مجید توسط یکی از دانش آموزان این دبیرستان برگزار گردید.سپس جناب آقای جمشیدی ضمن عرض حوش آمد و خیر مقدم با اعلام برنامه ها ، این جلسه را آغاز نمود.

پس از ایشان جناب آقای جانعلی پور مشاور محترم مدرسه چند دقیقه ای با اولیا صحبت نمودند سپس نوبت به پخش کلیپی از فعالیت های دبیرستان در سالی که گذشت رسید. پس از کلیپ آقای جمشیدی به ارائه گزارشی در باب فعالیت های مدرسه در سال گذشته جلسه را ادامه دادند و در نهایت نوبت به انتخابات انجمن اولیا از بین اولیای کاندید شده رسید.پس از شمارش آرا نتایج به شرح ذیل اعلام گردید.

۰

اطلاعیه دریافت لباس فرم دبیرستان دوره دوم پروفسور سمیعی

نوشته شده توسط:

به اطلاع اولیا و دانش آموزان دبیرستان دوره دوم پروفسور سمیعی میرساند از ساعت ۹ صبح روز چهارشنه ۲۹ شهریور میتوانند با مراجعه به دفتر دبیرستان واقع در خیابان ۱۹۲ نسبت به دریافت پیراهن مدرسه اقدام نمایند.

با تشکر
علی اکبر جمشیدی
مدیر دبیرستان دوره دوم پروفسور سمیعی

۰

محل جدید دبیرستان دوره دوم پروفسور سمیعی (از ۱۱ شهریور)

نوشته شده توسط:

به اطلاع دانش آموزان عزیز و اولیای محترم میرساند که دبیرستان دوره دوم پروفسور سمیعی از روز شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ به محل جدید خود واقع در گلسار بلوار گیلان خیابان ۱۹۲ منتقل خواهد شد و از این پس کلیه امور اداری و آموزشی این واحد در این محل ادامه خواهد داشت.

۰

برنامه هفتگی طول سال تحصیلی دبیرستان دوره دوم پروفسور سمیعی

نوشته شده توسط:

برای مشاهده بهتر این برنامه ، این صفحه را در کامپیوتر مشاهده نمایید.

ایام هفتهساعتدهم ریاضیدهم تجربیدهم تجربیدهم تجربییازدهم ریاضییازدهم تجربییازدهم تجربییازدهم تجربیچهارم ریاضیچهارم تجربیچهارم تجربیچهارم تجربی
ABCABCABC
شنبهزنگ اولجغرافیافیزیکریاضیشیمی تاریخفیزیکریاضیدینیزبان خارجهزیست شناسیشیمیفیزیک
بصیریپور معصومیخشنودطالبیزرینینصیریآبانگاهبحریکریمینیک نفسسماکچی
زنگ دومفیزیکفیزیکجغرافیاشیمی فیزیکریاضیدینیتاریخفیزیکزیست شناسیزبان خارجهشیمی
کاظمیانپور معصومیبصیریخشنودسماکچینصیریآبانگاهطالبیزرینیکریمیبحرینیک نفس
زنگ سومدینیزیست شناسیفیزیکجغرافیاآمارشیمی شیمیزیست شناسیفیزیکزبان خارجهریاضیفیزیک
آبانگاهکریمیپور معصومیبصیریامیدیخشنودنیک نفسشیرین پورزرینیبحرینصیریسماکچی
زنگ چهارمهندسهزیست شناسیفیزیکدینیفیزیکشیمی شیمیزیست شناسیهندسهفیزیکریاضیزبان خارجه
امیدیکریمیپور معصومیآبانگاهسماکچیخشنودنیک نفسشیرین پورحنیفه پورزرینینصیریبحری
یک شنبهزنگ اولفیزیکریاضیزبان فارسیزبان فارسیشیمیزیست شناسیزبان خارجهورزشزبان فارسی
کاظمیان بابایی نژادحجرینرحیمینوروزیشیرین پورمقصودیونس زادهمهدوی
زنگ دومفیزیکزبان فارسیشیمینگارشحسابانزیست شناسیزمین شناسیعربیزبان فارسی
کاظمیانحجریننوروزیرحیمی بابایی نژادشیرین پورعلیزادهنصیریمهدوی
زنگ سومهندسهریاضینگارشزبان خارجه شیمیزبان فارسیعربیزمین شناسیزیست شناسی
امیدی بابایی نژادحجرینمحمدینوروزیمهدوینصیریعلیزادهمحلّی
زنگ چهارمزبان خارجه نگارششیمیورزشحسابانزمین شناسیعربی- نصیرینگارش-مهدویزیست شناسی
محمدیحجریننوروزییونس زاده بابایی نژادعلیزادهنگارش-مهدویعربی- نصیریمحلّی
دو شنبهزنگ اولشیمیعربیریاضی فیزیکورزشمحیط زیستزبان خارجهفیزیکزبان فارسیریاضیزیست شناسیزبان خارجه
فتحی دختنعمتییعقوبیسماکچییونس زادهروحیمقصودزرینینصیری کماطهماسبیکریمیبحری
زنگ دومدفاعی شیمیریاضی فیزیکهندسه 2زبان خارجهزیست شناسیمحیط زیستفیزیکزبان فارسیزبان خارجهریاضی
صدقیفتحی دختیعقوبیسماکچیحسین زادهمقصودکریمیروحیزرینینصیری کمابحریطهماسبی
زنگ سومشیمیورزشزبان خارجهدفاعی زبان خارجههنرزیست شناسیفیزیکزبان فارسیزبان خارجهفیزیکریاضی
فتحی دختیونس زادهمقصودصدقیاساسیانهنروردکریمیزرینینصیری کمابحریسماکچیطهماسبی
زنگ چهارمزبان فارسیشیمیدفاعی آزمایشگاهزمین-علیزادهورزشهنر-هنروردزبان خارجههندسهفیزیکزیست شناسیفیزیک
نصیری کمافتحی دختصدقیهنر-هنروردیونس زادهآزمایشگاهاساسیانحنیفه پورزرینیکریمیسماکچی
سه شنبهزنگ اولعربیدفاعی عربیریاضیحسابانزبان خارجهزبان فارسیریاضی شیمیفیزیکزبان فارسی
قربانی زاد صدقیشعبانی نژاد طهماسبی بابایی نژادمقصودمهدوی حسن پورنوروزیزرینینصیری کما
زنگ دومریاضی زبان خارجهعربیعربیفیزیکفیزیکریاضیزبان فارسیدیفرانسیل شیمیزبان فارسی
حسن پورمقصودشعبانی نژادقربانی زادسماکچیزرینیطهماسبیمهدوی بابایی نژادنوروزینصیری کما
زنگ سومعربیریاضیزبان خارجهریاضیزبان فارسیتاریخورزشریاضی شیمیزبان فارسیفیزیک
قربانی زاد بابایی نژادمقصودطهماسبیمهدویطالبییونس زادهحسن پورنوروزینصیری کماسماکچی
زنگ چهارمنگارش زبان خارجهورزشعربینگارش-مهدویعربی-سلیقهتاریخزبان خارجهدیفرانسیل شیمیفیزیک
نصیری کما مقصودیونس زادهقربانی زاد عربی-سلیقهنگارش-مهدویطالبیاساسیان بابایی نژادنوروزیسماکچی
چهار شنبهزنگ اولورزشعربیسوادرسانه ای ریاضیدین وزندگیعربیفیزیکشیمیمعارف اسلامیشیمیریاضیشیمی
یونس زادهنعمتیقاسمی نژادطهماسبینظریسلیقهاولیاییدکتر کیاثارالهینوروزینصیرینیک نفس
زنگ دومریاضی دین وزندگیزیست شناسیسوادرسانه ای عربیریاضیفیزیکشیمیزبان خارجهمعارف اسلامیشیمیریاضی
حسن پورنظریروحیقاسمی نژادسلیقهنصیریاولیاییدکتر کیابحریثارالهینیک نفسطهماسبی
زنگ سومریاضی سوادرسانه ای زیست شناسیزیست شناسیهندسه 2دین وزندگیریاضیهنرریاضیات گسستهریاضیشیمیمعارف اسلامی
حسن پورقاسمی نژادروحیمحلّیحسین زادهنظرینصیریهنروردحنیفه پورطهماسبینیک نفسثارالهی
زنگ چهارمسوادرسانه ای جغرافیادین وزندگیزیست شناسیمحیط زیستریاضیمحیط زیستریاضی دیفرانسیل ریاضیمعارف اسلامیشیمی
قاسمی نژادبصیرینظریمحلّیروحی نصیریکریمیحسن پور بابایی نژادطهماسبیثارالهینیک نفس
۰

اطلاعیه سرویس-دبیرستان دوره دوم پروفسور سمیعی

نوشته شده توسط:

اولیای محترمی که جهت سرویس مدرسه ثبت نام نموده اند ، لطفا جهت پرداخت ۵۰۰ هزار تومان به عنوان قسط اول ، به دفتر دبیرستان واقع در خیابان ۱۰۸ مراجعه نمایند.چنانچه اولیایی نیز احتیاج به سرویس جهت فرزندشان دارند حداکثر تا تاریخ ۵شهریور به مدرسه تشریف بیاورند.

۰

باز هم نتایج درخشان دانش آموزان دبیرستان پروفسور سمیعی در کنکور سراسری

نوشته شده توسط:

۰

گزارش اولین بازی تیم بسکتبال دبیرستان پروفسور سمیعی

نوشته شده توسط:

تیم بسکتبال دبیرستان پروفسور سمیعی در اولین دیدار خود در مسابقات کشوری به مساف تیم هرمزگان رفت. در این دیدار که روز یکشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۶ برگزار گردید در کوارتر اول تیم دبیرستان با نتیجه ۱۷ بر ۹ از تیم هرمزگان پیشی گرفت . در کوارتر دوم شرایط حساس تر شد اما تیم دبیرستان پروفسور سمیعی توانست ۳۱ بر ۲۷ بر تیم هرمزگان غلبه کند اما در کوارتر چهارم نتیجه را ۴۰ بر ۳۶به تیم حریف واگذار کرد .متاسفانه علی رقم آمادگی بالای تیم دبیرستان پروفسور سمیعی ،در پایان تیم هرمزگان توانست با نتیجه

بر ۵۳ پیروز میدان شود.شایان ذکر است که این مسابقات فردا (۱۶ مرداد ) نیز ادامه دارد

امشب نیز تیم بسکتبال مجموعه آموزشی پروفسور سمیعی از حافظیه شیراز دیدن کرد

۰

اخبار اردوی تیم بسکتبال دبیرستان

نوشته شده توسط:

به گفته آقای علی اکبر جمشیدی سرپرست تیم بسکتبال دبیرستان پروفسور سمیعی، این تیم ساعت ۷صبح امروز شنبه به شهرشیراز رسید. اعضاء تیم درخوابگاه مخصوص به خودشان مستقر شده وقرار است که امروز غروب به زیارت شاهچراغ بروند امشب نیزمسابقات قرعه کشی خواهدشدوازفرداشروع رسمی مسابقات راخواهیم داشت.گروه بندی مسابقات اینگونه شدکه گیلان باهرمزگان و لرستان دریک گروه قرار گرفتند وفردایکشنبه اولین بازی خود رادرساعت دوبعداز ظهر باهرمزگان خواهند داشت.کل تیمهای شرکت کننده ۲۳تیم میباشند.

به امید موفقیت تیم بسکتبال دبیرستان پروفسور سمیعی

۰
Page 2 of 6 12345...»