عمومی

ضیافت شام تقدیر از تیم بسکتبال به میزبانی هیئت موسسین دبیرستان پرفسور سمیعی

نوشته شده توسط:

تیم قهرمان دبیرستان پروفسور سمیعی به مناسبت این قهرمانی وهم چنین بمناسبت فرارسیدن شب یلدا، شب گذشته شام رادریک رستوران لوکس مهمان هیئت موسسین دبیرستان بودند.

۰

اولین دوره آزمون جامع دبیرستان پروفسور سمیعی-دوره دوم

نوشته شده توسط:

به جهت سنجش و ارزیابی درست از دانش آموزان و با تصمیم کادر اجرایی این دبیرستان تصمیم بر آن شد که از دانش آموزان این دبیرستان آزمونی به عمل آید که سوالات آن توسط اساتید همین مجموعه طراحی شده باشد .

با اعلام قبلی که به دانش آموزان دبیرستان دوره دوم شده بود روز ۲۷ آبان ۱۳۹۶ از ساعت ۱۲:۳۰ در محل دبیرستان این آزمون انجام شد و نتایج آن پس از دو بار تصحیح به دانش آموزان اعلام گردید.

نفرات برتر این آزمون در هر پایه به شرح  ذیل می باشد:

چهارم تجربی چهارم ریاضی یازدهم تجربی یازدهم ریاضی دهم تجربی دهم ریاضی
امیر رحیمی برندق سجاد داستانی محمد حسن خسروی آریان فرحبد علی رحیمی زاده اصلی آریا یاسمن
محمد احسان توحیدی سروش غلامجانی مقدم علیرضا قراغانی پور ارشیا ضیایی ایران نژاد پدرام رمضانخواه محمد علی مومنی
علیرضا ملاجعفری محمد سعید مومنی سید نیما قیمی مرتضی نویدی محمد حسین استوار محمد نورسته

 

۰

جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان دوره دوم پروفسور سمیعی

نوشته شده توسط:

ضمن عرض تقدیر و تشکر از شما اولیای همراه و دور اندیش به جهت حضور در جلسه انجمن اولیا و مربیان ، این جلسه روز پنجشنبه ۲۷ مهر ماه در پردیس بنت الهدی رشت واقع در گلسار بلوار گیلان از ساعت ۱۶:۳۰ با تلاوتی چند از کلام الله مجید توسط یکی از دانش آموزان این دبیرستان برگزار گردید.سپس جناب آقای جمشیدی ضمن عرض حوش آمد و خیر مقدم با اعلام برنامه ها ، این جلسه را آغاز نمود.

پس از ایشان جناب آقای جانعلی پور مشاور محترم مدرسه چند دقیقه ای با اولیا صحبت نمودند سپس نوبت به پخش کلیپی از فعالیت های دبیرستان در سالی که گذشت رسید. پس از کلیپ آقای جمشیدی به ارائه گزارشی در باب فعالیت های مدرسه در سال گذشته جلسه را ادامه دادند و در نهایت نوبت به انتخابات انجمن اولیا از بین اولیای کاندید شده رسید.پس از شمارش آرا نتایج به شرح ذیل اعلام گردید.

۰

اطلاعیه دریافت لباس فرم دبیرستان دوره دوم پروفسور سمیعی

نوشته شده توسط:

به اطلاع اولیا و دانش آموزان دبیرستان دوره دوم پروفسور سمیعی میرساند از ساعت ۹ صبح روز چهارشنه ۲۹ شهریور میتوانند با مراجعه به دفتر دبیرستان واقع در خیابان ۱۹۲ نسبت به دریافت پیراهن مدرسه اقدام نمایند.

با تشکر
علی اکبر جمشیدی
مدیر دبیرستان دوره دوم پروفسور سمیعی

۰

محل جدید دبیرستان دوره دوم پروفسور سمیعی (از ۱۱ شهریور)

نوشته شده توسط:

به اطلاع دانش آموزان عزیز و اولیای محترم میرساند که دبیرستان دوره دوم پروفسور سمیعی از روز شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ به محل جدید خود واقع در گلسار بلوار گیلان خیابان ۱۹۲ منتقل خواهد شد و از این پس کلیه امور اداری و آموزشی این واحد در این محل ادامه خواهد داشت.

۰

برنامه هفتگی طول سال تحصیلی دبیرستان دوره دوم پروفسور سمیعی

نوشته شده توسط:

برای مشاهده بهتر این برنامه ، این صفحه را در کامپیوتر مشاهده نمایید.

ایام هفتهساعتدهم ریاضیدهم تجربیدهم تجربیدهم تجربییازدهم ریاضییازدهم تجربییازدهم تجربییازدهم تجربیچهارم ریاضیچهارم تجربیچهارم تجربیچهارم تجربی
ABCABCABC
شنبهزنگ اولجغرافیافیزیکریاضیشیمی تاریخفیزیکریاضیدینیزبان خارجهزیست شناسیشیمیفیزیک
بصیریپور معصومیخشنودطالبیزرینینصیریآبانگاهبحریکریمینیک نفسسماکچی
زنگ دومفیزیکفیزیکجغرافیاشیمی فیزیکریاضیدینیتاریخفیزیکزیست شناسیزبان خارجهشیمی
کاظمیانپور معصومیبصیریخشنودسماکچینصیریآبانگاهطالبیزرینیکریمیبحرینیک نفس
زنگ سومدینیزیست شناسیفیزیکجغرافیاآمارشیمی شیمیزیست شناسیفیزیکزبان خارجهریاضیفیزیک
آبانگاهکریمیپور معصومیبصیریامیدیخشنودنیک نفسشیرین پورزرینیبحرینصیریسماکچی
زنگ چهارمهندسهزیست شناسیفیزیکدینیفیزیکشیمی شیمیزیست شناسیهندسهفیزیکریاضیزبان خارجه
امیدیکریمیپور معصومیآبانگاهسماکچیخشنودنیک نفسشیرین پورحنیفه پورزرینینصیریبحری
یک شنبهزنگ اولفیزیکریاضیزبان فارسیزبان فارسیشیمیزیست شناسیزبان خارجهورزشزبان فارسی
کاظمیان بابایی نژادحجرینرحیمینوروزیشیرین پورمقصودیونس زادهمهدوی
زنگ دومفیزیکزبان فارسیشیمینگارشحسابانزیست شناسیزمین شناسیعربیزبان فارسی
کاظمیانحجریننوروزیرحیمی بابایی نژادشیرین پورعلیزادهنصیریمهدوی
زنگ سومهندسهریاضینگارشزبان خارجه شیمیزبان فارسیعربیزمین شناسیزیست شناسی
امیدی بابایی نژادحجرینمحمدینوروزیمهدوینصیریعلیزادهمحلّی
زنگ چهارمزبان خارجه نگارششیمیورزشحسابانزمین شناسیعربی- نصیرینگارش-مهدویزیست شناسی
محمدیحجریننوروزییونس زاده بابایی نژادعلیزادهنگارش-مهدویعربی- نصیریمحلّی
دو شنبهزنگ اولشیمیعربیریاضی فیزیکورزشمحیط زیستزبان خارجهفیزیکزبان فارسیریاضیزیست شناسیزبان خارجه
فتحی دختنعمتییعقوبیسماکچییونس زادهروحیمقصودزرینینصیری کماطهماسبیکریمیبحری
زنگ دومدفاعی شیمیریاضی فیزیکهندسه 2زبان خارجهزیست شناسیمحیط زیستفیزیکزبان فارسیزبان خارجهریاضی
صدقیفتحی دختیعقوبیسماکچیحسین زادهمقصودکریمیروحیزرینینصیری کمابحریطهماسبی
زنگ سومشیمیورزشزبان خارجهدفاعی زبان خارجههنرزیست شناسیفیزیکزبان فارسیزبان خارجهفیزیکریاضی
فتحی دختیونس زادهمقصودصدقیاساسیانهنروردکریمیزرینینصیری کمابحریسماکچیطهماسبی
زنگ چهارمزبان فارسیشیمیدفاعی آزمایشگاهزمین-علیزادهورزشهنر-هنروردزبان خارجههندسهفیزیکزیست شناسیفیزیک
نصیری کمافتحی دختصدقیهنر-هنروردیونس زادهآزمایشگاهاساسیانحنیفه پورزرینیکریمیسماکچی
سه شنبهزنگ اولعربیدفاعی عربیریاضیحسابانزبان خارجهزبان فارسیریاضی شیمیفیزیکزبان فارسی
قربانی زاد صدقیشعبانی نژاد طهماسبی بابایی نژادمقصودمهدوی حسن پورنوروزیزرینینصیری کما
زنگ دومریاضی زبان خارجهعربیعربیفیزیکفیزیکریاضیزبان فارسیدیفرانسیل شیمیزبان فارسی
حسن پورمقصودشعبانی نژادقربانی زادسماکچیزرینیطهماسبیمهدوی بابایی نژادنوروزینصیری کما
زنگ سومعربیریاضیزبان خارجهریاضیزبان فارسیتاریخورزشریاضی شیمیزبان فارسیفیزیک
قربانی زاد بابایی نژادمقصودطهماسبیمهدویطالبییونس زادهحسن پورنوروزینصیری کماسماکچی
زنگ چهارمنگارش زبان خارجهورزشعربینگارش-مهدویعربی-سلیقهتاریخزبان خارجهدیفرانسیل شیمیفیزیک
نصیری کما مقصودیونس زادهقربانی زاد عربی-سلیقهنگارش-مهدویطالبیاساسیان بابایی نژادنوروزیسماکچی
چهار شنبهزنگ اولورزشعربیسوادرسانه ای ریاضیدین وزندگیعربیفیزیکشیمیمعارف اسلامیشیمیریاضیشیمی
یونس زادهنعمتیقاسمی نژادطهماسبینظریسلیقهاولیاییدکتر کیاثارالهینوروزینصیرینیک نفس
زنگ دومریاضی دین وزندگیزیست شناسیسوادرسانه ای عربیریاضیفیزیکشیمیزبان خارجهمعارف اسلامیشیمیریاضی
حسن پورنظریروحیقاسمی نژادسلیقهنصیریاولیاییدکتر کیابحریثارالهینیک نفسطهماسبی
زنگ سومریاضی سوادرسانه ای زیست شناسیزیست شناسیهندسه 2دین وزندگیریاضیهنرریاضیات گسستهریاضیشیمیمعارف اسلامی
حسن پورقاسمی نژادروحیمحلّیحسین زادهنظرینصیریهنروردحنیفه پورطهماسبینیک نفسثارالهی
زنگ چهارمسوادرسانه ای جغرافیادین وزندگیزیست شناسیمحیط زیستریاضیمحیط زیستریاضی دیفرانسیل ریاضیمعارف اسلامیشیمی
قاسمی نژادبصیرینظریمحلّیروحی نصیریکریمیحسن پور بابایی نژادطهماسبیثارالهینیک نفس
۰

اطلاعیه سرویس-دبیرستان دوره دوم پروفسور سمیعی

نوشته شده توسط:

اولیای محترمی که جهت سرویس مدرسه ثبت نام نموده اند ، لطفا جهت پرداخت ۵۰۰ هزار تومان به عنوان قسط اول ، به دفتر دبیرستان واقع در خیابان ۱۰۸ مراجعه نمایند.چنانچه اولیایی نیز احتیاج به سرویس جهت فرزندشان دارند حداکثر تا تاریخ ۵شهریور به مدرسه تشریف بیاورند.

۰

باز هم نتایج درخشان دانش آموزان دبیرستان پروفسور سمیعی در کنکور سراسری

نوشته شده توسط:

۰

اطلاعیه ویژه دانش آموزان پایه دهم

نوشته شده توسط:

اولیای محترم دانش آموزان پایه دهم لطفا ظرف سه روز آینده پرونده کامل دانش آموز خویش را از مدرسه قبلی دریافت نمایید و به دفتر دبیرستان پروفسور سمیعی تحویل دهید.

باتشکر.مدیریت دبیرستان پروفسور سمیعی

۰

دریافت گواهی موقت دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی

نوشته شده توسط:

تمامی دانش آموزان پیش دانشگاهی سال تحصیلی ۹۶_۹۵از روز یکشنبه ۹۶/۴/۱۸ می توانند جهت دریافت گواهی موقت پایان دوره پیش دانشگاهی و کارنامه فارغ التحصیلی خود به دفتر دبیرستان مراجعه نمایند.
تذکر ۱:داشتن این دو مدرک در هنگام ثبت نام در دانشگاه ها الزامی می باشد.
تذکر ۲:قبل از مراجعه به دبیرستان از تسویه حساب مالی خویش با دبیرستان مطمن گردید.
با تشکر .مدیریت دبیرستان پروفسور سمیعی ۱
۰
Page 1 of 4 1234