آزمون جامع دبیرستان

آزمون جامع دبیرستان پروفسور سمیعی با هدف ارزیابی تستی دانش آموزان امسال برای هر ترم یک مرحله طراحی شده است.یکی از ویژگی های این آزمون این است که کاملا به صورت بومی توسط دبیران همین دانش آموزان طراحی میگردد و همان روز آزمون تصحیح میگردد. سوالات آزمون نیز به طور کامل در کلاس درس برای دانش آموز حل و رفع اشکال میگردد.

این آزمون با هدف ارزیابی مطالعات نیم سال اول طراحی شده است. سرفصل های این آزمون تا ۷۵ درصد نیم سال اول را پوشش می دهد تا دانش آموز کلیه مطالعاتی که در این بازه داشته را به طور کامل بازیابی نماید و با نقاط ضعف خود در دروس اصلی آشنا شوند تا قبل از امتحانات نیم سال اول آنرا مرتفع نمایند.