اخبار

کلاس بندی دانش آموزان پایه هفتم

نوشته شده توسط:

به اطلاع دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دوره اول پروفسور سمیعی می رساند کلاس های تابستانه این دبیرستان از فردا ۱۸ تیر ماه ۹۶ آغاز می شود و تفکیک کلاس ها به شرح زیر می باشد:

شعبه کلاسنامنام خانوادگی
هفتم 7/1سید بردیاابراهیم موسوی
هفتم 7/1فربدابراهیمی
هفتم 7/1عماداحمدی
هفتم 7/1امیر ارسلانارجمند
هفتم 7/1محمدرضااسدی
هفتم 7/1کوروشاسمعیل زاده
هفتم 7/1کیارشاسمعیل زاده
هفتم 7/1مهرادامرجی
هفتم 7/1هیرادآذرنوش
هفتم 7/1امیر علی آل سید
هفتم 7/1علیرضاباسره
هفتم 7/1پارسابالادست
هفتم 7/1سینابحری
هفتم 7/1سید امیر ارشیابخرد
هفتم 7/1آدرینبخشنده
هفتم 7/1اهورابخشی نژاد
هفتم 7/1کسریبهبودی
هفتم 7/1بهرادبهبودی
هفتم 7/1سیناپارسا
هفتم 7/1آرتینپسانیده
هفتم 7/1امیر علیپور رضا
هفتم 7/1آرتینپورتوکلی
هفتم 7/1اشکانپورشهریاری
هفتم 7/1محمد تامینی
هفتم 7/1مصطفیتقی زاده
هفتم 7/1کامیارتک فلاح
هفتم 7/1آرادتوکلی
هفتم 7/1امیر حسینتوکلی
هفتم 7/1صدراجعفری
هفتم 7/1محمدرضاجعفری
هفتم 7/2محمد معراججلالی
هفتم 7/2پارساجوان پرست
هفتم 7/2مهدیجهانی پور
هفتم 7/2سید آرشاچوبچیان لنگرودی
هفتم 7/2پویاحاج کریمی مهربان
هفتم 7/2محمد امینحدادی
هفتم 7/2امیر علیحقیری
هفتم 7/2ماکانخارابی
هفتم 7/2آریانخاله اوقلی
هفتم 7/2مهدیخدابخشی
هفتم 7/2ارسانخدادای
هفتم 7/2سید عارفخدیوی فرد
هفتم 7/2هیرادخشنود هاشمی
هفتم 7/2محمدخلیلی
هفتم 7/2رادینخواجه تاش
هفتم 7/2ماهانخوش قلب
هفتم 7/2مانیخوش قلب
هفتم 7/2کیامندرویشان
هفتم 7/2سید امیر مهدیدریاباری
هفتم 7/2سپنتادولت فر
هفتم 7/2ماهانراجعی پور
هفتم 7/2آرادراز پور
هفتم 7/2آزادرحیم زاده
هفتم 7/2حسینرضایی
هفتم 7/2سید آرشینرضوی مقدم
هفتم 7/2سید علیرضارنود
هفتم 7/2هیرادزارع قوی پنجه
هفتم 7/2ابوالفضلساکت باش
هفتم 7/3رادینسیرتی
هفتم 7/3امینشعبانی کرنق
هفتم 7/3مانیشعبانیان
هفتم 7/3محمد رضاشفیعی
هفتم 7/3سامشکوری
هفتم 7/3امیر مهدیشیخی
هفتم 7/3علیشیلانی بخش
هفتم 7/3آرسامصدیقی کسمایی
هفتم 7/3امیر علی صراط
هفتم 7/3هیربدصفری
هفتم 7/3هومانصومعه سرایی
هفتم 7/3مانیطالب پور
هفتم 7/3کیان مهرطالبی
هفتم 7/3پارساعباسی
هفتم 7/3محمد مهدیعلی زاده
هفتم 7/3همایونعلی نیا
هفتم 7/3ایلیاعلی نیا
هفتم 7/3فرامینعلیان
هفتم 7/3ایلیاعلیزاده
هفتم 7/3آریاعماد زاده
هفتم 7/3رادینفرزانه
هفتم 7/3فرهامفقیهی
هفتم 7/3ارشیافلاحی
هفتم 7/3امیر محمدقادری
هفتم 7/3فرجادقاسمی شهرستانی
هفتم 7/3علی قربانپور
هفتم 7/3آرادقنبری
هفتم 7/3پرهامکرامتی
هفتم 7/4مهدیکوشافر
هفتم 7/4سید مانیکیایی
هفتم 7/4امیررضاگلچین
هفتم 7/4اهوراگلعلی زاده
هفتم 7/4آترینلطفی
هفتم 7/4عرفانماهینی
هفتم 7/4علی مبرهن راد
هفتم 7/4رامتینمجاوری
هفتم 7/4سید آرادمعصومی
هفتم 7/4محمد معینملک زاده
هفتم 7/4ارشیامومن
هفتم 7/4ایلیامومنی
هفتم 7/4محمد معینمومنی
هفتم 7/4سید دانیالمیر حسینی
هفتم 7/4آریاناهیدی
هفتم 7/4محمد نجاری
هفتم 7/4راییننجفی خواه
هفتم 7/4رامبدنصیری فر
هفتم 7/4آرادنظری
هفتم 7/4بارماننوردل
هفتم 7/4کیانمهرواقعی
هفتم 7/4مانیهمتی گورابی
هفتم 7/4عرفان یادداشت
هفتم 7/4مبینیوسف زاده
هفتم 7/4بنیامینیوسفی
هفتم 7/4پرهامیوسفی

برنامه کلاس های تابستانه پایه هفتم نیز به شرح زیر می باشد:

زنگ و کلاس یکــــشنبه    ســـــه شنبه   
زنگ اولزنگ دومزنگ سومزنگ چهارمزنگ اولزنگ دومزنگ سومزنگ چهارم
کلاس 7/1قریشیمیرمویدرنجبرکاظمیحافظیمیرمویدرضاپورکاظمیان
زیستریاضیزبانعربیشیمیریاضیمشاورهفیزیک
کلاس 7/2میرمویدقریشیکاظمیرنجبرمیرمویدحافظیکاظمیانرضاپور
ریاضیزیستعربیزبانریاضیشیمیفیزیکمشاوره
کلاس 7/3مقصودکاظمیقریشیحسین زادهرضاپورکاظمیانحسین زادهحافظی
زبانعربیزیستریاضیمشاورهفیزیکریاضیشیمی
کلاس 7/4کاظمیرنجبرحسین زادهقریشیکاظمیانرضاپورحافظیحسین زاده
عربیزبانریاضیزیستفیزیکمشاورهشیمیریاضی
۰
  مطالب مشابه

ارسال دیدگاه