اخبار

برنامه کلاس های تابستانه پایه های هشتم و نهم دبیرستان دوره اول پروفسور سمیعی

نوشته شده توسط:

ایام هفته شنبه   دوشنبه   
کلاس هازنگ اولزنگ دومزنگ سومزنگ چهارمزنگ اولزنگ دومزنگ سومزنگ چهارم
کلاس 8/1ریاضی-یعقوبیشیمی-حافظیزیست-نیساریفیزیک-عطری
کلاس 8/2زیست-نیساریریاضی-یعقوبیفیزیک-عطریشیمی-حافظی
کلاس 8/3شیمی-حافظیفیزیک-عطریریاضی-یعقوبیزیست-نیساری
کلاس 9/1ریاضی-آسارهفیزیک-قلی پورزیست-قریشیشیمی-خشنود
کلاس 9/2زیست-قریشیریاضی-آسارهشیمی-خشنودفیزیک-قلی پور
کلاس 9/3ریاضی-حسین زادهشیمی-خشنودفیزیک-قلی پورزیست-قریشی
۰
  مطالب مشابه

ارسال دیدگاه