اخبار

برنامه هفتگی ایام تابستان پایه هفتم

نوشته شده توسط:

با سلام برنامه اوقات فراغت (تابستان) دانش آموزان دوره اول (پایه هفتم) دبیرستان غیر دولتی پروفسور سمیعی بشرح ذیل اعلام میگردد.

لطفا اولیای محترم ضمن مدیریت در ایاب و ذهاب دانش آموزان نسبت به حضور بموقع در دبیرستان اهتمام لازم را معمول فرمایند.

زنگ اول از ساعت ۸ تا ۹:۱۵

زنگ دوم از ساعت ۹:۲۵ تا ۱۰:۴۰

زنگ سوم از ساعت ۱۰:۵۰تا ۱۲:۰۵

زنگ چهارم از ساعت ۱۲:۱۵ تا ۱۳:۳۰

زمان شروع کلاس ها : روز یکشنبه ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۶

مکان تشکیل کلاس های تابستانی : بلوار گیلان – خیابان ۱۶۳ دبیرستان پروفسور سمیعی

ایام هفته تشکیل کلاس ها : روز های یکشنبه و سه شنبه

زمان اتمام کلاس ها : سه شنبه ۱۳۹۶/۵/۲۴

زنگ و کلاس یکــــشنبه    ســـــه شنبه   
زنگ اولزنگ دومزنگ سومزنگ چهارمزنگ اولزنگ دومزنگ سومزنگ چهارم
کلاس 7/1قریشیمیرمویدرنجبرکاظمیحافظیمیرمویدرضاپورکاظمیان
زیستریاضیزبانعربیشیمیریاضیمشاورهفیزیک
کلاس 7/2میرمویدقریشیکاظمیرنجبرمیرمویدحافظیکاظمیانرضاپور
ریاضیزیستعربیزبانریاضیشیمیفیزیکمشاوره
کلاس 7/3مقصودکاظمیقریشیحسین زادهرضاپورکاظمیانحسین زادهحافظی
زبانعربیزیستریاضیمشاورهفیزیکریاضیشیمی
کلاس 7/4کاظمیرنجبرحسین زادهقریشیکاظمیانرضاپورحافظیحسین زاده
عربیزبانریاضیزیستفیزیکمشاورهشیمیریاضی

دریافت فایل برنامه

برنامه هفتگی دوره اول پایه هفتم-تابستان

۰
  مطالب مشابه
  • No related posts found.

ارسال دیدگاه