اخبار

اعلام نفرات پذیرفته شده آزمون ورودی پایه دهم

نوشته شده توسط:

عزیزانی که کد ملی آنها جز نفرات اولویت اول می باشد ، فردا سه شنبه ۱۳۹۶/۳/۲۳ و چهارشنبه ۱۳۹۶/۳/۲۴  به دفتر دبیرستان واقع در گلسار ابتدای بلوار سمیه روبروی بیمارستان گلسارجهت ثبت نام ، پرداخت هزینه بیمه ، مبلغ ۲۰ میلیون ریال معادل ۲ میلیون تومان بابت شهریه به صورت علی الحساب ، تکمیل فرم های ثبت نام و تکمیل فرم سرویس مراجعه فرمایند.

لازم به ذکر است دانش اموزانی که کد ملی آنها در لیست اولویت دوم قرار دارند پس از برقراریرتماس از طرف دبیرستان می توانند روز های شنبه و یکشنبه ( ۲۷ و ۲۸ خرداد) به دفتر دبیرستان مراجعه نمایند.

 

کد ملی نام پدر قبولی رشته
۲۵۸۱۴۴۴۹۷۵ مجید اولویت اول ریاضی فیزیک
۲۷۰۰۳۰۶۷۷۵ رضا اولویت اول ریاضی فیزیک
۲۵۸۱۴۵۷۲۶۰ مرتضی اولویت اول ریاضی فیزیک
۲۶۵۰۲۷۹۲۹۱ حجت الله اولویت اول ریاضی فیزیک
۲۵۸۱۴۴۸۷۲۵ حسین اولویت اول ریاضی فیزیک
۲۵۸۱۴۲۴۱۲۵ علی اولویت اول ریاضی فیزیک
۲۵۸۱۴۱۵۳۴۷ قربانعلی اولویت اول ریاضی فیزیک
۲۴۹۶۰۸۲۹ محمدصادق اولویت اول ریاضی فیزیک
۲۵۸۱۴۴۲۱۷۴ محمدرضا اولویت اول ریاضی فیزیک
۲۵۸۱۴۱۲۴۷۱ فرزاد اولویت اول ریاضی فیزیک
۲۵۸۱۴۲۱۸۰۰ محمد حجت اولویت اول ریاضی فیزیک
۴۳۱۱۵۹۸۵۱۳ حمیدرضا اولویت اول ریاضی فیزیک
۱۵۰۰۵۱۶۲۱ بابک اولویت اول ریاضی فیزیک
۲۵۸۱۴۵۹۵۱۴ محمد اولویت اول ریاضی فیزیک
۲۵۸۱۴۲۶۳۷۳ محمد علی اولویت اول ریاضی فیزیک
۲۵۸۱۴۴۷۸۱۸ میرافشار اولویت اول ریاضی فیزیک
۲۵۸۱۴۴۰۷۲۴ محمد اولویت اول ریاضی فیزیک
۲۵۸۱۴۵۳۳۹۷ خسرو اولویت اول ریاضی فیزیک
۲۷۰۰۳۰۴۷۹۹ داود اولویت اول ریاضی فیزیک
۲۵۰۳۶۳۵۱ حمیدرضا اولویت اول ریاضی فیزیک
۲۵۸۱۳۹۷۸۶۱ جلیل اولویت اول ریاضی فیزیک
۲۵۸۱۳۹۷۸۷۱ جلیل اولویت اول ریاضی فیزیک
۱۵۰۱۱۰۲۰۰ علی اصغر اولویت اول ریاضی فیزیک
۲۵۸۱۴۴۳۵۱۰ فرشاد اولویت اول ریاضی فیزیک
۲۵۸۱۴۶۶۶۷۷ مرتضی اولویت دوم ریاضی فیزیک
۳۲۴۲۵۷۹۷۸۱ کریم اولویت دوم ریاضی فیزیک
۲۵۸۱۴۱۸۸۹۳ سعید اولویت دوم ریاضی فیزیک
۲۶۲۰۵۴۱۳۰۱ عطااله اولویت اول علوم تجربی
۲۵۸۱۳۹۳۳۰۰ محمد علی اولویت اول علوم تجربی
۳۷۲۲۴۲۳۶۷ ابولفضل اولویت اول علوم تجربی
۲۵۸۱۴۴۶۳۹۰ سیدمحمد اولویت اول علوم تجربی
۲۶۲۰۵۳۷۶۷۳ شهروز اولویت اول علوم تجربی
۲۵۸۱۴۳۸۰۱۰ محمدحسین اولویت اول علوم تجربی
۲۵۸۱۴۶۲۴۳۴ حسین اولویت اول علوم تجربی
۴۴۲۱۰۲۷۷۸۲ حمیدرضا اولویت اول علوم تجربی
۲۵۸۱۴۱۶۵۱۳ امان اله اولویت اول علوم تجربی
۲۵۸۱۳۸۸۷۱۴ محمد اولویت اول علوم تجربی
۲۶۴۰۲۷۶۵۳۰ محمدرضا اولویت اول علوم تجربی
۲۵۰۵۲۳۹۱ سیدباقر اولویت اول علوم تجربی
۶۵۳۰۱۲۲۴۲۷ باقر اولویت اول علوم تجربی
۲۵۸۱۴۱۹۶۳۶ بهرام اولویت اول علوم تجربی
۲۵۸۱۳۸۶۲۸۲ سارنگ اولویت اول علوم تجربی
۲۵۸۱۳۸۶۲۷۴ سارنگ اولویت اول علوم تجربی
۲۵۸۱۴۵۱۰۵۱ محمدرضا اولویت اول علوم تجربی
۲۵۸۱۴۶۵۶۵۴ شهرام اولویت اول علوم تجربی
۱۲۷۳۶۴۲۸۴۸ کامران اولویت اول علوم تجربی
۲۵۸۱۳۹۰۹۲۱ غلامرضا اولویت اول علوم تجربی
۱۵۰۰۵۷۳۰۱ نیما اولویت اول علوم تجربی
۹۲۵۹۱۲۲۵۵ رامین اولویت اول علوم تجربی
۲۷۳۰۲۸۱۶۶۵ علیرضا اولویت اول علوم تجربی
۲۵۸۱۴۱۶۵۳۱ علی اولویت اول علوم تجربی
۲۵۸۱۴۴۸۸۲۲ علی اولویت اول علوم تجربی
۲۵۸۱۴۵۲۲۶۹ مهرداد اولویت اول علوم تجربی
۲۵۸۱۴۵۷۵۴۶ مازیار اولویت اول علوم تجربی
۲۵۸۱۴۳۸۸۹۴ هادی اولویت اول علوم تجربی
۲۵۸۱۴۳۸۳۱۲ اسماعیل اولویت اول علوم تجربی
۲۵۸۱۴۱۷۵۳۶ محمدرضا اولویت اول علوم تجربی
۲۵۸۱۴۴۶۵۰۱ حسن اولویت اول علوم تجربی
۲۵۸۱۳۹۰۹۰۵ امین اولویت اول علوم تجربی
۲۷۱۰۳۸۴۸۸۴ سید محمد اولویت اول علوم تجربی
۲۵۸۱۴۵۷۴۹۱ سیدرضا اولویت اول علوم تجربی
۲۶۸۰۳۳۰۳۸۲ ادریس اولویت اول علوم تجربی
۵۱۸۰۱۷۶۳۹۵ محمد اولویت اول علوم تجربی
۲۵۸۱۴۲۳۰۶۴ احد اولویت اول علوم تجربی
۱۶۳۰۳۵۴۲۶۰ اکبر اولویت اول علوم تجربی
۲۵۸۱۴۳۸۰۸۸ هدایت اولویت اول علوم تجربی
۲۶۴۰۲۶۶۷۳۱ فرزاد اولویت اول علوم تجربی
۲۵۸۱۴۵۹۴۷۶ اصغر اولویت اول علوم تجربی
۲۴۶۲۶۷۴۰ علیرضا اولویت اول علوم تجربی
۲۵۸۱۴۱۴۴۷۲ بابک اولویت اول علوم تجربی
۲۵۸۱۴۵۲۲۱۸ ابراهیم اولویت اول علوم تجربی
۲۵۸۱۴۲۰۹۵۲ داوود اولویت اول علوم تجربی
۲۵۸۱۳۹۵۱۵۱ فرهاد اولویت اول علوم تجربی
۲۶۵۰۲۷۶۳۰۴ جمشید اولویت اول علوم تجربی
۲۵۸۱۳۸۷۲۷۰ محمدرضا اولویت اول علوم تجربی
۲۷۳۰۲۷۷۹۸۶ اسماعیل اولویت اول علوم تجربی
۶۷۰۸۷۹۰۵۳ یعقوب اولویت اول علوم تجربی
۲۵۸۱۴۳۶۳۹۵ محمد علی اولویت اول علوم تجربی
۲۵۸۱۴۴۹۴۰۳ شهریار اولویت اول علوم تجربی
۲۵۸۱۴۰۲۷۰۹ جواد اولویت اول علوم تجربی
۲۷۱۰۳۸۰۳۸۲ محمد حسن اولویت اول علوم تجربی
۲۵۸۱۳۸۴۵۲۲ مصطفی اولویت اول علوم تجربی
۲۶۴۰۲۶۷۳۵۳ محمد مهدی اولویت اول علوم تجربی
۲۷۱۰۳۹۴۱۲۱ مهران اولویت اول علوم تجربی
۵۶۹۰۱۱۳۴۵۱ محمد اولویت اول علوم تجربی
۲۵۸۱۳۸۳۴۵۳ محمود اولویت اول علوم تجربی
۲۵۸۱۴۰۹۳۸۱ بابک اولویت اول علوم تجربی
۲۵۸۱۴۶۳۰۰۷ سهیل اولویت اول علوم تجربی
۲۶۱۰۱۸۳۷۲۰ ابوالفضل اولویت اول علوم تجربی
۲۵۸۱۴۰۵۹۶۱ مسعود اولویت اول علوم تجربی
۲۵۸۱۴۰۱۶۱۰ آصف اولویت اول علوم تجربی
۲۵۸۱۴۰۱۶۰۵ آصف اولویت اول علوم تجربی
۲۵۸۱۴۵۶۵۷۴ بهرام اولویت اول علوم تجربی
۲۵۸۱۴۶۰۴۹۰ محمد اولویت اول علوم تجربی
۲۶۷۰۳۴۸۰۴۱ افشین اولویت اول علوم تجربی
۲۶۶۰۳۰۴۷۱۸ اسماعیل اولویت اول علوم تجربی
۲۵۸۱۴۱۲۵۴۲ حمید اولویت اول علوم تجربی
۲۵۸۱۳۹۶۷۰۹ صادق اولویت اول علوم تجربی
۲۵۸۱۴۴۳۲۰۰ محسن اولویت اول علوم تجربی
۲۵۸۱۴۵۴۶۶۰ قربانعلی اولویت اول علوم تجربی
۲۵۸۱۴۳۴۶۷۸ محمد ابراهیم اولویت اول علوم تجربی
۳۳۸۱۱۸۲۰۰۵ مهدی اولویت اول علوم تجربی
۲۵۸۱۴۲۳۸۸۹ علی اولویت دوم علوم تجربی
۲۵۸۱۴۴۳۹۳۶ محمد علی اولویت دوم علوم تجربی
۲۵۸۱۴۳۸۴۸۷ ابراهیم اولویت دوم علوم تجربی
۲۵۸۱۳۹۵۹۳۱ علی اولویت دوم علوم تجربی
۲۶۵۰۲۷۷۸۴۱ علی اولویت دوم علوم تجربی
۲۵۸۱۴۴۹۹۸۵ شهاب اولویت دوم علوم تجربی
۲۵۸۱۴۱۲۵۱۸ محبعلی رنجور گوابری اولویت دوم علوم تجربی
۲۵۸۱۴۶۳۴۷۳ ابراهیم اولویت دوم علوم تجربی
۲۷۹۰۹۵۳۲۱۱ بهروز اولویت دوم علوم تجربی
۵۷۰۰۱۲۴۲۵۴ راشد اولویت دوم علوم تجربی
۲۵۸۱۴۳۰۳۴۶ فرهاد اولویت دوم علوم تجربی
۲۵۸۱۴۴۹۴۷۰ علی اولویت دوم علوم تجربی
۲۵۸۱۴۱۶۴۱۶ شهرام اولویت دوم علوم تجربی
۲۵۸۱۴۲۲۲۳۸ ناصر اولویت دوم علوم تجربی
۲۵۰۱۳۸۸۲ ابراهیم اولویت دوم علوم تجربی
۲۶۴۰۲۶۴۰۶۰ محمد صادق اولویت دوم علوم تجربی
۱۵۰۱۱۴۸۵۰ اصغر اولویت دوم علوم تجربی
۲۵۸۱۳۸۳۹۹۲ محمد اولویت دوم علوم تجربی
۰
  مطالب مشابه
  • No related posts found.

ارسال دیدگاه